ចំណាត់ក្រុម៖ ការសិក្សារូបវិទ្យា

Junior English Speaking Contest (JESC)

For ONLY students in PURSAT province, especially PURSAT High School.

Poster - Copy

Advertisements

រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យា ជាវិទ្យាសាស្ត្រគ្រឹះបំផុតទាក់ទងនឹងគោលការណ៍គ្រឹះទាំងឡាយនៃចក្រវាល យើងនេះ។ វាក៏ជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្រ្តដទៃទៀតដែរ ដូចជាផ្នែកតារាវិទ្យា ជីវិវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងភូគុព្ភវិទ្យា (Geology) ជាដើម។ គេអាចបែងចែកការសិក្សារូបវិទ្យាជា ៦ វិស័យ :

  1. មេកានិចក្លាស៊ិច (Classical Mechanics) ដែលទាក់ទងនឹងចលនានៃវត្ថុទាំងឡាយដែលមានវិមាត្រធំធៀបទៅនឹងអាតូម ព្រម ទាំងធ្វើចលនាដោយល្បឿនតូចជាងល្បឿនពន្លឺ។
  2. ទ្រឹស្តីធៀប (Relativity) ដែលជាទ្រឹស្តីពន្យល់ពីវត្ថុទាំងឡាយធ្វើចលនាដោយល្បឿនណាមួយ ទោះបីជា ល្បឿនទាំងឡាយ នោះ ខិតជិតស្មើនឹងល្បឿនពន្លឺក៏ដោយ។
  3. ទែម៉ូឌីណាមិច (Thermodynamics) ដែលទាក់ទងនឹងកំដៅ កម្មន្ត សីតុណ្ហភាព និងលក្ខណះស្ថិតិនៃប្រពន្ធ័ទាំងឡាយណាដែលមានចំនួនភាគល្អិត (Particle) យ៉ាងច្រើន។
  4. អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (Electromagnetism) ដែលទាក់ទងនឹងអគ្គីសនី ម៉ាញេទិច និង ដែនអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច។
  5. អុបទិច (Optics) ដែលសិក្សាលក្ខណះនៃពន្លឺ និងអន្តរអំពើ របស់វាជាមួយរូបធាតុ (material)
  6. មាកានិចកង់ទិច (Quantum Mechanics) ដែលជាការប្រមូលផ្តុំនូវទ្រឹស្តីទាំងឡាយសំរាប់ពណ៌នានូវបាតុភូតរូបវិទ្យានៅកំរិត អាតូម។

ច្បាប់ចលនានៃមេកានិច និង អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ជាគ្រឹគ្រប់មែកធាងទាំងអស់ក្នុងរូបវិទ្យាក្លាសិច (Classical Physics) ដែល ត្រូវបានបង្កើតឡើងមុនឆ្នាំ 1900 និង រូបវិទ្យាទំនើប (Modern Physics) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់ពីឆ្នាំ 1900 មកដល់បច្ចុប្បន្ន ។