ចំណាត់ក្រុម៖ រូបវិទ្យាកំរិតអនុវិទ្យាល័យ

គោលការណ៏អាកស៊ីម៉ែត-កំលាំងដំណោល

\overrightarrow W ជាទំងន់វត្ថុពិតនៅក្នុងខ្យល់

\overrightarrow {{W_a}} ជាទំងន់ទំនងរបស់វត្ថុក្នុងអ/ធរាវ

\overrightarrow {{F_b}} ជាកំលាំងដំណោលអាកស៊ីម៉ែត

គេបាន \boxed{W - {F_b} = {W_a}}

 • ដំណោលអាកស៊ីម៉ែត

គោលការណ៏៖ «គ្រប់អ/ធដែលពន្លិចទៅក្នុងអ/ថរាវត្រូវរងនូវកំលាំងដំណោលឡើង ពីអ/ធរាវទៅលើអ/ធដែលលិច។ កំលាំងនេះ​មានតំលៃស្មើ​​នឹងទំងន់​នៃអ/ធរាវដែលញែកចេញ។»

{{F_b}} = Buoyant Force =Weight of displaced fluid

បើ {{F_b}} ជាកំលាំងដំណោលអាកស៊ីម៉ែត

​​​      P = mg ជាទំងន់របស់អ/ធរាវដែលញែកចេញ

នោះ {F_b} = mg តែ m = \mu V

គេបាន \boxed{{F_b} = \mu gV}

_________________________________

លំហាត់

Advertisements

អានុភាពអគ្គីសនី

អានុភាពអគ្គីសនី៖

\boxed{P = VI}

 • P គិតជា (W)
 • V គិតជា (V)
 • I គិតជា (A)

–  តាម P = VI ដោយ V=RI \Rightarrow P = (RI)I = R{I^2}

គេបាន \boxed{P = R{I^2}}

–  តាម P = R{I^2} យើងយកតំលៃ 1 = \frac{R}{R} ទៅគុណបញ្ចូលក្នុង (P)

P = R{I^2} \times \frac{R}{R} = \frac{{{{(RI)}^2}}}{R} ដោយ RI = V

គេបាន \boxed{P = \frac{{{V^2}}}{R}}

ចំណាំ៖ ខ្នាតអានុភាពក្រៅពី វ៉ាត់ (W) មាន គីឡូវ៉ាត់ (kW) ឬ មេកាវ៉ាត់ (MW)

–  1kW = {10^3}W

–  1MW = {10^3}kW

–  1MW = {10^6}W

__________________________________

រេស៊ីស្តង់អគ្គីសនី

1. រេស៊ីស្តង់អគ្គីសនី

រូបមន្ត  \boxed{R = \rho \frac{\ell }{A}}

 • R រេស៊ីស្តង់អ/នី (Ω)
 • ρ រេស៊ីស្ទីវីតេ (Ωm)
 • l ប្រវែងខ្សែចំលង (m)
 • A ផ្ទៃមុខកាត់ខ្សែចំលង (m²)

ខ្នាតរបស់រេស៊ីស្ទីវីតេ (ρ) ខ្លះគិតជា មីក្រូអូមម៉ែត (μΩm) និង មីក្រូអូមសង់ទីម៉ែត (μΩcm) ។

 • 1\mu \Omega cm = {10^{ - 8}}\Omega m
 • 1\mu \Omega m = {10^{ - 6}}\Omega m

2.  ច្បាប់អូម 

រូបមន្ត  \boxed{I = \frac{V}{R}}

3. រេអូស្តា

 • មុខងាររបស់រេអូស្តា គឺធ្វើឲ្យអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអ/នីក្នុងសៀគ្វីប្រែប្រួល ដោយគេកែប្រែរេស៊ីស្តង់វា។

_____________________

លំហាត់

តង់ស្យុង ឬ ផលសងប៉ូតង់ស្យែល

1. តង់ស្យុង ឬ ផលសងប៉ូតង់ស្យែលអគ្គីសនី

\boxed{V = \frac{W}{Q}}

 • W កម្មន្តអ/នី ឬថាមពលអ/នី (J)
 • Q បរិមាណបន្ទុកអ/នី (C)
 • V តង់ស្យុង ឬផលសងប៉ូតង់ស្យែល (V)

2.  តង់ស្យុងតជាស៊េរី

តង់ស្យុងសរុបស្មើនឹង ផលបូកតង់ស្យុងថ្មពិលនីមួយៗ៖

\boxed{V = {V_1} + {V_2} + {V_3}.....}

3.  តង់ស្យុងតជាខ្នែង

តង់ស្យុងសរុបស្មើនឹងតង់ស្យុងថ្មពិលនីមួយ៖

\boxed{V = {V_1} = {V_2} = {V_3}.....}

លំហាត់

ចរន្តអគ្គីសនី បរិមាណអគ្គីសនី

I. ចរន្តអគ្គីសនី

\boxed{I = \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = It}

 • I អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអ/នី (A)
 • Q បរិមាណបន្ទុកអគ្គីសនី (C) កូឡុំ
 • t រយះពេលចរន្តឆ្លងកាត់ (s)

ចំណាំ៖

 • 1A=1000mA
 • 1mA=1000μA
 • 1A=1000000μA

II. បរិមាណបន្ទុកអ/នី

 • បរិមាណបន្ទុកអ/នី 1C ឆ្លងកាត់ផើងវិភាគប្រាក់នីត្រាត (AgN{O_3}) មានការកកប្រាក់ខាងកាតូត 1.1118mg។
 • បើបរិមាណបន្ទុកអ/នី Q ឆ្លងកាត់ផៀងវិភាគប្រាក់នីត្រាត (AgN{O_3}) មានការកកប្រាក់ខាងលាតូត m

គេបាន   \frac{1}{Q} = \frac{{1.118}}{m}

នោះ  \boxed{Q = \frac{m}{{1.118}} \Rightarrow m = Q \times 1.118}

m គិតជា (mg)

លំហាត់

របៀបផ្គុំរេស៊ីស្តង់

រេស៊ីស្តង់ផ្គុំជាស៊េរី

កាលណាគេយករេស៊ីស្តង់ច្រើនមកតចុងពីមួយទៅមួយជាបន្តបន្ទាប់ គរថារេសីស្តង់នោះផ្គុំជាស៊េរី។

ក្នុងករណីតជាស៊េរី៖

ក.ចរន្តរត់កាត់រេស៊ីស្តង់ទាំងនោះដូចគ្នាទាំងអស់ I

ខ. តង់ស្យុងនៃកំណាត់សៀគ្វីណាមួយ ស្មើនឹងផលបូកនៃតង់ស្យុងរវាងចុងរេស៊ីស្តង់ទាំងអស់ផ្គុំក្នុងកំណាត់នោះ។

U = {U_1} + {U_2} + {U_3}

គ. រេស៊ីស្តង់សមមូល R ស្មើនឹងផលបូករេស៊ីស្តង់ដែលយកមកផ្គុំក្នុងកំណាត់នោះ

R = {R_1} + {R_2} + {R_3}

រេស៊ីស្តង់ផ្គុំជាខ្នែង

កាលណាគេតចុងម្ខាងនៃរេស៊ីស្តង់ច្រើនទៅនឹងចំណុចរួមមួយ A ហើយម្ខាងទៀតតទៅនឹងចំណុចរួម B មួយទៀត គេថារេស៊ីស្តង់ទាំងនោះផ្គុំជាខ្នែង។

ក្នុងករណីតជាខ្នែង៖

ក. អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដើម I ស្មើនឹងផលបូកនៃអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តបែង៖

I = {I_1} + {I_2} + {I_3}

ខ. តង់ស្យុងដូចគ្នាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់៖

{U_1} = {U_2} = {U_3} = U

គ. រេស៊ីស្តង់សមមូល

R:\frac{1}{R} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}

សំគាល់៖   បើមាន n រេស៊ីស្តង់ស្មើគ្នា (r = {r_1} + {r_2} + {r_3}) តជាខ្នែង គេបាន

\frac{1}{R} = n \times \frac{1}{r} \Rightarrow R = \frac{r}{n}

លំហាត់