ចំណាត់ក្រុម៖ រូបវិទ្យាអូឡាំព្យ៉ាដ

Asian Physics Olympiad 2014 (SIngapore)

apho

Problems & Solutions

APhO 2014 Theory Problem

APhO 2014 Experimental Problem

Advertisements

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

ឆ្នាំរោង ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2556

សូមសិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខគ្រប់ប្រការ កើតមានដល់លោកអ្នក

_____________________________________________

ពី  

International Physics Olympiad (IPhO)

42th International Physics Olympiad-Bangkok, Thailand, 2011 

Theoretical Competition

Question 1 – A Three-Body Problem and Lisa
Problem
Solution

Question 2 – An Electrified Soap Bubble
Problem
Solution

Question 3 – To Commemorate the Centenary of Rutherford’s Atomic Nucleus: the scattering of an ion by a neutral atom
Problem
Solution

Experimental Competition

Problem 1 – Electrical Blackbox: capacitive displacement sensor
Problem
Solution

Problem 2 – Mechanical Blackbox: a cylinder with a ball inside
Problem
Solution

41st International Physics Olympiad- Zagreb, Croatia, 2010

Theoretical exam:

Cover sheet
• Problem 1: text, answer sheet, solution
• Problem 2: text, answer sheet, solution
• Problem 3: text, answer sheet, solution

Experimental exam:

Cover sheet
• Problem 1: text, answer sheet, solution
• Problem 2: text, answer sheet, solution

40th International Physics Olympiad- Mexico , 2009

Theoretical exam:

Theoretical problem one, answer, and answer form.

Theoretical problem two, answer, and answer form.

Theoretical problem three, answer, and answer form.

Experimental exam:

Instructions for Experimental exam.

Experimental problem one, answer, and answer form.

Experimental problem two, answer, and answer form.