ចំណាត់ក្រុម៖ ថ្នាក់ទី៩

ត្រៀមសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩

ចុចលើលេខដើម្បីដោនឡុត (pdf)

  • វិញ្ញាសាទី 1

  • វិញ្ញាសាទី 2

  • វិញ្ញាសាទី 3

  • វិញ្ញាសាទី 4

  • វិញ្ញាសាទី 5

  • វិញ្ញាសាទី 6

  • វិញ្ញាសាទី 7

Advertisements

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រ័មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រ័មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

វិញ្ញាសាទី១ (PDF)

វិញ្ញាសាទី២ (PDF)

វិញ្ញាសាទី៣ (PDF)

វិញ្ញាសាទី៤ (PDF)

វិញ្ញាសាទី៥ (PDF)

វិញ្ញាសាទី៦ (PDF)

   

វិញ្ញាសាទាំងអស់នេះខ្ញុំសរសេរសំរាប់ត្រៀមប្រឡងឌីប្លូម តែវិញ្ញាសារាល់ឆ្នាំស្រួលជាងនេះទេ។ បើយើងអាចធ្វើអាមួយនេះបាន វិញ្ញាសា ចេញមក គឺស៊ីផុយសំរាប់យើងហើយ :p ….។

មិនមាន Adobe Reader???

Get Adobe Acrobat Reader